Bibliotheek reglement

 

 

REGLEMENT BIBLIOTHEEK

Artikel 1 - Samenwerkingsverband

De bibliotheek participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse bibliotheken.

Dit samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar via de website.

 

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in de TGV gemeentes: Geetbets, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw.

 

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

 

Artikel 4 - Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van de bibliotheek, maakt hij gebruik van de identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart.

De bibliotheekgebruiker meldt zo snel mogelijk een verandering van contactgegevens.

 

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

Elke lener kan 20 materialen lenen.

 

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en controleert deze op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de geleende materialen niet verder aan derden uitlenen.

De uitleentermijn van de materialen die de lener nog in zijn bezit heeft wordt niet automatisch verlengd.

 

Artikel 7 – Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

 

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Bij beschadiging, verlies of diefstal van een materiaal betaalt de lener de kostprijs van het materiaal of bezorgt hij een nieuw exemplaar. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt het diensthoofd van de bibliotheek het bedrag van de schadevergoeding.

 

Artikel 9 - Uitleentermijn en verlengen

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen).

Verlengen kan 2 keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de uitleentermijn niet overschreden is. Verlengen kan in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’.

De lener neemt zelf het initiatief voor verlengen van de materialen.

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail indien hij een mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van e-mails.

 

Artikel 10 - Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een boete. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. Eén week na de inleverdatum start de aanmaningsprocedure. Indien een lener geen gevolg geeft aan de oproep, wordt de kostprijs van de geleende materialen volledig in rekening gebracht. De lener blijft in dat geval geblokkeerd tot hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Tarieven boete: zie retributiereglement

 

Artikel 11 – Reserveren

Reserveren is gratis en kan in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’.

De lener kan gelijktijdig maximum 5 materialen reserveren. Gereserveerde materialen moeten binnen de 14 kalenderdagen afgehaald worden.

 

Artikel 12 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

De lener kan materialen uit andere bibliotheken aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Tarieven IBL: zie retributiereglement

 

Artikel 13 – Gedragscode

De bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de gedragscode.

- Hou rekening met anderen en behandel de materialen in de bibliotheek met respect

- Roken is verboden

- Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden

Wie overlast veroorzaakt, kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

 

Artikel 14 - Verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

 

Artikel 15 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

 

Artikel 16 - Internet en wifi

Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Informatie uit internet en documenten die via de internetcomputers worden opgesteld, kunnen worden afgedrukt tegen betaling.

De bibliotheek beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

 

Artikel 17 - Retributiereglement

Jaarlijkse bijdrage lidmaatschap

Personen jonger dan 18 jaar                                                         gratis

Personen van 18 tot  en met 64 jaar                                            5 euro

Personen vanaf 65 jaar                                                                gratis

Leerkrachten, studenten                                                              gratis

 

Leengelden

Lenen van materialen                                                                gratis

 

Boete bij overschrijden uitleentermijn         

per week per materiaal                                                               0,30 euro

gewone aanmaningsbrief                                                           kost postzegel

aangetekende aanmaningsbrief                                                kost aangetekende zending

 

Diensten

Reservatie                                                                                  gratis

Nieuwe lidkaart bij diefstal, verlies of beschadig                        2 euro

Interbibliothecair leenverkeer  (IBL)                                           2 euro

Fotokopie / afdruk zwartwit A4                                                   0,10 euro/stuk

Fotokopie / afdruk kleur A4                                                        0.20 euro/stuk                                            

 

Artikel 18 - Vaste sluitingsdagen

De bibliotheek is gesloten op deze dagen:

1 januari , Paasmaandag, 1 mei,  O.L.H. -Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december, 26 december

Andere sluitingsdagen zoals brugdagen en collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar worden tijdig meegedeeld.

 

Artikel 19 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met het reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website.

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door het diensthoofd van de bibliotheek.

 

Artikel 20 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 26 februari 2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.